POST YOUR NUCLEAR JOBS FROM ONLY 7,000 INR PER MONTH

India has 7 Operating power plants and 16 under construction and planned

Operating - Kaiga Narora Rajasthan Kakrapar Tarapur Madras(Kalpakkam) Kudankulam  

New Build - Chennai(Kalpakkam) Kakrapar(Unit 4) Gorakhpur Rajasthan(Unit 7&8) Kudankulam(Unit 3,4,5&6)

Planned - Kaiga Jaitapur Kovvada Kavali Gorakhpur Mahi Banswara Chutka Chennai Tarapur Jaitapur

Results 1 to 5